در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
مشعل تئاتر فجر

پیرامون برگزاری تئاتر فجر استانی
مشعل تئاتر فجر

پیرامون برگزاری تئاتر فجر استانی

تئاتر، نقشه ندارد، نشانه دارد. نقشه ندارد که بالا و پایین نداشته باشد، دور و نزدیک نداشته باشد، رنگ و لهجه نداشته باشد. نشانه دارد اما! نشانه دارد که راه باشد و رهنما باشد. نشانه دارد که به رسیدن امیدوار کند و ترجمه ی امید ...